LINOLJA OCH TERPENTIN

Balsamterpentin 1 liter Claessons trätjära

72,00 kr inkl moms

Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Volym 1 liter

Innehåll 100 vikt-% vegetabiliska terpener

EG-nr 232-350-7

Odlare och tillverkare Claessons Trätjära

Varning! Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

 

Kallpressad oxiderad linolja 1 liter Nils-Åke Hagman

76,00 kr inkl moms

Rå, kallpressad linolja som oxiderats. Utan tillsatser.

Volym 1 liter

Torktid c:a 48 timmar beroende på underlag

Odlare och tillverkare Nils-Åke Hagman, Tidaholm

Varning! Tänk på att risk finns för självantändning av linoljebemängt trassel, papper, m m.

Kallpressad oxiderad linolja 5 liter Nils-Åke Hagman

380,00 kr inkl moms

Rå, kallpressad linolja som oxiderats. Utan tillsatser.

Volym 1 liter

Torktid c:a 48 timmar beroende på underlag

Odlare och tillverkare Nils-Åke Hagman, Tidaholm

Varning! Tänk på att risk finns för självantändning av linoljebemängt trassel, papper, m m.

Prima kokt linolja 1 liter Claessons trätjära

72,00 kr inkl moms

Prima kallpressad svensk kokt linolja. Högsta kvalité och oxiderad av odlaren. Används till ytbehandling, färgtillverkning samt spädning av linoljefärger och fernissor. Normal åtgång c:a 6-12 m²/liter. Stryks med pensel eller roller.

Volym 1 liter

Innehåll 100% kokt linolja

CAS-nr 6849-95-6

EG-nr 272-038-8

Odlare och tillverkare Claessons Trätjära

Varning! Risk för självantändning i trassel, trasor och spån.

Prima rå linolja 1 liter Claessons trätjära

76,00 kr inkl moms

Prima kallpressad svensk rå linolja. Långtidslagrad och pressad av odlaren. Används som djupverkande grundning av t ex träfasader, träbåtars skorv och däck, m m. Blandas i linoljefärg för grundning. Innehåller inga lösningsmedel eller andra tillsatser. Kan med fördel spädas med balsamterpentin. Normal åtgång c:a 6-12 m²/liter. Stryks med pensel eller roller.

Volym 1 liter

Odlare och tillverkare Claessons Trätjära